Diagnostiek en behandeling

Basis GGZ & Jeugdhulp

Door de orthopedagogen van Educatie Plus wordt aan kinderen en jongeren psychologische hulp geboden die valt onder de Basis GGZ (Geestelijke gezondheidszorg). Deze kortdurende en effectieve vorm van zorg wordt ingezet bij enkelvoudige problematiek. Te denken valt aan problemen op het gebied van onder andere concentratie, werkhouding, stemming (zoals somberheid), emotieregulatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen (onzekerheid), angst.
In DSM-benamingen onder meer ADHD, ADD, angststoornis en autisme spectrum stoornissen (ASS). Het functioneren van het kind of de jongere wordt negatief beïnvloed door de problemen.

Diagnostiek en advies

Binnen Educatie Plus is psychologisch en pedagogisch-didactisch onderzoek mogelijk; het onderzoek dient om een beeld te krijgen van de oorzaak van de problemen, diagnostisch onderzoek, om van daaruit tot een oplossing te komen, met specifieke aandacht voor positieve factoren en veranderingsmogelijkheden. Diagnostiek als onderdeel van de hulpverlening is geen doel op zich, maar een middel om goed te kunnen adviseren over de meest geschikte oplossing of (be)handeling. Bepaalde kindkenmerken, zoals intelligentie, zelfbeeld, motivatie, school- en gezinsbeleving vereisen één-op-één-onderzoek. Ook kunnen we de informatieverwerkingsvaardigheden onderzoeken en een indicatie geven van het onderwijsniveau.

Soorten Onderzoek

  • Pedagogisch-didactisch onderzoek
  • Intelligentieonderzoek
  • Capaciteitenonderzoek, niveaubepaling
  • Sociaal-emotioneel, persoonlijkheids-, werkhoudingsonderzoek
  • Dyslexieonderzoek
  • Dyscalculieonderzoek
  • Gecombineerd psychologisch onderzoek
  • Vergoede zorg – Jeugdzorg (Basis-GGZ)

De intake, het verzamelen van gegevens, het onderzoek, advies en begeleiding zien we als het traject waarin we in gezamenlijkheid werken aan een oplossing, met de intentie het kind verder te helpen.

Begeleiding

Op basis van alle gegevens wordt gezocht naar de meest passende vorm van begeleiding. Die begeleiding kan bestaan uit advies aan ouders of school, maar ook uit directe hulp aan het kind: remedial teaching, coaching, behandeling, training, orthopedagogische begeleiding. De begeleiding vindt plaats op ons instituut of op de school. Het is ook mogelijk de begeleiding door eigen RT-ers van de school te laten doen.
In het begeleidingstraject worden de resultaten en manier van werken regelmatig met alle betrokkenen geëvalueerd. Wanneer er sprake is van een situatie die een andere deskundigheid vraagt, zoeken we naar de meest geschikte begeleiding in de regio.

 

Download tarievenlijst