Kwaliteit

Educatie Plus orthopedagogiek

De gedragswetenschappers van Educatie Plus handelen in de hulpverlening volgens de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) of de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens richtlijnen die de kwaliteit waarborgen. Uit deze richtlijnen komen rechten en plichten voort waarmee het, voor zowel de medewerkers als de cliënt, de opdrachtgever (ouders/verzorgers, school, kind), de gemeente en de verwijzer, duidelijk is wat er verwacht kan worden. Dit houdt onder andere in dat de medewerker deskundig is, verantwoordelijkheid neemt en dat er inzichtelijk en transparant gehandeld wordt. Afspraken worden op papier vastgelegd en er wordt een dossier aangelegd dat toegankelijk is voor de cliënt en voor medewerkers van Educatie Plus.
De beroepscodes zijn in te zien op nvo.nl en psynip.nl. Educatie Plus werkt met gedragswetenschappers die zijn geregistreerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).
Educatie Plus is lid van KLIK-Drenthe, de vereniging van vrijgevestigden in de jeugdhulp.

Klachtenprocedure

Bij ontevredenheid over de dienstverlening, kan contact opgenomen worden met de betreffende medewerker of met de coördinator van de afdeling orthopedagogiek. Als het noodzakelijk lijkt het handelen van de medewerker te toetsen aan de beroepscode, is het mogelijk een beroep te doen op het klachtrecht van de beroepsvereniging.

logo NVO     logo SKJ

Huiswerk Plus studiebegeleiding

LVSI
Educatie Plus studiebegeleiding is erkend door de Landelijke Vereniging van StudiebegeleidingsInstituten. De LVSI selecteert instituten op kwaliteit en betrouwbaarheid en ziet erop toe dat de instituten zorgdragen voor een persoonlijke en kleinschalige aanpak. De erkende instituten worden actief ondersteund bij het handhaven en vergroten van de deskundigheid. Wanneer er klachten zijn over een door de LVSI erkend instituut, dan kunnen deze bij de onafhankelijke klachtencommissie worden gedeponeerd. Het adres moet door het instituut verstrekt worden. Meer informatie op lvsi.nl

 

ISO gecertificeerd

Het kwaliteitsmanagement systeem van Educatie Plus voldoet aan de eisen en is daarmee ISO 9001 gecertificeerd.