Visie en missie

Visie

De integratie van behandeling en begeleiding zijn voorwaarde om de jeugdige te laten ontwikkelen tot een autonoom individu met inzicht in de individuele, persoonlijke mogelijkheden.

De jeugdige staat bij Educatie Plus centraal en krijgt behandeling en begeleiding geïntegreerd aangeboden waarbij duidelijkheid, professionaliteit, openheid en respect kernwaarden zijn. De ouders/verzorgers en het onderwijs worden nadrukkelijk betrokken in het proces.

Waar mogelijk krijgt de jeugdige, deels samen met ouders/verzorgers regie en wordt een beroep gedaan op eigen kracht en wordt ingezet op het versterken van deze eigen kracht.

Cliënttevredenheid en positieve resultaten zijn van groot belang en worden daarom zowel tijdens als na afloop van het zorgtraject gemeten, geëvalueerd en gerapporteerd.

De medewerkers van Educatie Plus zijn professioneel, deskundig en betrokken en creëren een stabiele en veilige omgeving waarin de jeugdige zich kan ontwikkelen tot een zelfredzaam en volwaardig deelnemer aan de samenleving.

Om maatwerkzorg voor de jeugdige te bieden hechten we veel waarde aan de samenwerking met partner-zorgaanbieders. Samenwerking maakt ook dat er korte lijnen zijn naar een grote diversiteit in behandeling- en begeleidingsvormen en draagt ook bij aan de professionele ontwikkeling van de medewerkers.

 

Missie

Educatie Plus stelt de ontwikkeling van jeugdige tot zelfredzaam en volwaardig deelnemer aan de samenleving voorop. Om te kunnen opgroeien tot zo’n eigenmachtig individu is onder andere regulier onderwijs op eigen niveau, resulterend in een eindkwalificatie van evident belang.

Voor jeugdigen die belemmeringen ondervinden in hun persoonlijke ontwikkeling biedt Educatie Plus behandeling en begeleiding op een geïntegreerde wijze aan waarbij het dagelijks onderwijsleven een centrale positie inneemt.

Om optimaal resultaat te boeken biedt Educatie Plus behandeling en begeleiding geïntegreerd aan binnen de driehoek passend onderwijs, gezin en behandeling/begeleiding. Alleen met deze systemische benadering is het gewenste resultaat te realiseren en wordt voorkomen dat de jeugdige jeugdzorg en educatieve begeleiding afzonderlijk aangeboden krijgt. De jeugdige raakt daardoor niet in een uitzonderingspositie.

De behandeling en begeleiding heeft uiteindelijk als doel dat de jeugdige zich gesterkt voelt en dat vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied en t.a.v. onderwijs vergroot zijn. De jeugdige zal zich dan met de juiste bagage op eigen voet verder kunnen ontwikkelen.

De integratie van passend onderwijs en jeugdhulp empowered de jeugdige en ouders/verzorgers en heeft als doel dat zij met de juiste middelen regievoeren.

De cliënt heeft primair belang bij regulier onderwijs op persoonlijk niveau en het afsluiten van dat traject met een voldoende eindkwalificatie en de vermogens om zelfredzaam te functioneren. Hiermee kan vervolgonderwijs gevolgd worden of voor een beroepsmatige toekomst gekozen worden.