Orthopedagogische begeleiding

Educatie Plus is een praktijk voor orthopedagogiek. Educatie Plus verleent zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Naast diagnostiek en behandeling zijn er verschillende vormen van jeugdhulp. Bij orthopedagogische begeleiding en psychische hulp voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis spreken we bij Educatie Plus van ontwikkelingsbegeleiding.

Voor wie

Jeugdigen vanaf groep 8 basisonderwijs – 18 jaar.
Jeugdigen waarbij ten gevolge van psychische en/of psychiatrische problematiek sprake is van:

 • onvoldoende zelfredzaamheid
 • beperkt sociaal inzicht
 • onderpresteren
 • overbelasting gezinsleven
 • isolement t.o.v. leeftijdsgenoten
 • dreigende onderwijsuitval

Aanbod

 • onder leiding van orthopedagogen en psychologen
 • een combinatie van cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en werken aan executieve functies – samen met een studieplek
 • controle en (zelf)reflectie
 • samenwerking en integratie met externe praktijken en instellingen (bijv. maatschappelijk werk, jeugdarts en specialistische zorg)
 • individuele begeleiding buiten de schoolomgeving, complementair aan de specifieke begeleiding in de arrangementen passend onderwijs
 • begeleiding in afstemming en samenwerking met het zorgteam passend onderwijs
 • afstemming van de begeleiding op en in de leef- en thuisomgeving
 • ontwikkelen van weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociaal inzicht

Gericht op het ontwikkelen van executieve functies

 • het plannen om taak uit te voeren of een doel te bereiken
 • iets te doen volgens een planning
 • efficiënt en effectief met tijd om gaan
 • het eerder geleerde in nieuwe situaties toe te passen
 • kunnen evalueren en reflecteren
 • na te denken voor iets te doen
 • emoties te reguleren waardoor gedrag gecontroleerd en gestuurd kan worden
 • aandacht te houden voor een taak of situatie
 • plannen aan te passen aan gewijzigde omstandigheden

Uitkomst / doel

 • versterken van weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociaal functioneren
 • uitstroom op verwacht onderwijsniveau
 • verbinding met regulier onderwijs en passend onderwijs arrangementen
 • behalen eindkwalificatie onderwijs cq. startkwalificatie arbeidsmarkt
 • ontlasten en versterken van de thuis- en leefomgeving op een zodanige wijze dat voor dit doel geen andere vormen van jeugdhulp noodzakelijk zijn

Omvang

 • 3, 4 of 5 dagdelen (middagen) per week
 • (1-2 uur) 3–6 uur per week