LVSI logo nieuws van Educatie Plus facebookEducatie Plus op twittercontact
       
meisje met huiswerk  

Educatie Plus

Onderwijs vraagt van leerlingen steeds vaker flexibele inzet van leer- en studievaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden kan stagneren en extra begeleiding, ondersteuning en onderzoek is dan noodzakelijk. Ons team van orthopedagogen, studiebegeleiders en vakdocenten helpt de kinderen op alle gebieden.

 
   
  Studiebegeleiding voor het ontwikkelen van een efficiënte studiemethode door een positieve benadering, hulp bij de planning, aanleren van de juiste aanpak, structuur en regelmaat in het voortgezet onderwijs.
   
  Orthopedagogiek voor advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding; voor leerlingen uit basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 
   
  Onderzoek om meer informatie te krijgen en daarmee problemen op te lossen en te voorkomen; onderzoek naar leervorderingen, intelligentie, dyslexie, dyscalculie, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren en meer.
   
  Ontwikkelingsbegeleiding voor het ontwikkelen van vaardigheden welke van belang zijn voor sociaal inzicht en het beheersen van executieve functies.
 
Educatie Plus is lid van de Landelijke Vereniging van Studiebegeleidings-instituten (LVSI).
   
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
   

Bikkels

Brugklasbegeleiding

        Educatie Plus in Emmen

©2019 Educatie Plus | Heerengracht 19 | 7941 JJ Meppel

  deze website is ontwikkeld door studio j webdesign studio j webdesign
 
VOORTGEZET ONDERWIJS
     

Huiswerk, zelfstandig werken, studeren

Er wordt in het voortgezet onderwijs steeds meer een beroep gedaan op zelfstandigheid en effectiviteit. Veel leerlingen ondervinden tijdens hun studie moeilijkheden, haken af of functioneren op een voor hen te laag niveau. Door een intensieve ondersteuning en persoonlijke begeleiding is het mogelijk daar verandering in te brengen.

Educatie Plus

In de studiebegeleiding wordt leerlingen een efficiënte studiemethode aangeleerd. Door een positieve benadering, hulp bij de planning van het werk en een juiste aanpak raakt de leerling weer gemotiveerd.

Volledige studiebegeleiding

De leerling komt na schooltijd naar het instituut voor de begeleiding van al het schoolwerk.

Coaching en studiebegeleiding

Leerlingen in de tweede fase krijgen begeleiding voor een paar probleem vakken en krijgen begeleiding bij het maken van een goede weekplanning.

Gedeeltelijke studiebegeleiding

Wanneer een leerling problemen heeft met een aantal vakken, kan er gedurende 2 of 3 middagen begeleiding geboden worden.

 

huiswerkcabines Educatie Plus

 

begeleiding voortgezet onderwijs

Bijlessen

In geval van leerachterstanden of als extra ondersteuning bij een bepaald vak bestaat de mogelijkheid om individueel bijles te krijgen. Eén bijles van 55 minuten per week is, in combinatie met voldoende aandacht voor het huiswerk thuis, voldoende om bij te blijven.

Werklessen

Voor bepaalde vakken kan naast de individuele uitleg (bijles) tussendoor zelfstandig gewerkt worden aan opdrachten. Een werkles duurt 1,5 - 2 uur.
Het werk voor het vak, de weektaak, kan in die tijd worden afgerond. Deze werkwijze voldoet erg goed bij ‘maakvakken’ als bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde, economie.

Examentraining

Tijdens de lesvrij periode vlak voor het centraal schriftelijk eindexamen
maken de leerlingen volledige eindexamens. Deze examens worden
gecorrigeerd en besproken.

 

download informatie brochure Educatie PlusDownload tarievenlijst OrthopedagogiekAanmeldprocedure Educatie Plus

   
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
   

Bikkels

Brugklasbegeleiding

       Educatie Plus in Emmen

 
ORTHOPEDAGOGIEK
     

Orthopedagogiek

Voor een goede studiebegeleiding vinden wij de combinatie met orthopedagogiek belangrijk. Het schoolse leren vraagt veel van leerlingen en het kan voorkomen dat het leerproces stagneert.

Problemen op het gebied van lezen, spellen, rekenen, concentratie, geheugen en gedrag vormen een belemmering voor de school-loopbaan. Leer-, ontwikkelings- en gedrags-problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de motivatie en zelfvertrouwen van het kind.

De afdeling Orthopedagogiek van Educatie Plus biedt advies, onderzoek en begeleiding op het gebied van leren en opvoeding bij kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar. Veel voorkomende onderwerpen zijn dyslexie, dyscalculie, specifieke spelling- en lees-problemen, problemen met motivatie en concentratie, het achterblijven van leerprestaties en twijfels over het juiste onderwijsniveau.

De adviezen van de orthopedagoog kunnen bij de verschillende vormen van begeleiding binnen Educatie Plus en/of op school worden uitgevoerd.

Orthopedagogisch onderzoek

Voor een juist advies of begeleiding kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te doen. Binnen Educatie Plus is orthopedagogisch onderzoek mogelijk: dit onderzoek dient om een beeld te krijgen van de oorzaak van de problemen om van daaruit tot een oplossing te komen.

Samenwerking

Binnen de afdeling Orthopedagogiek werken verschillende disciplines samen. Orthopedagogen, GZ-psychologen, Remedial Teachers.

 

 

Orthopedagogiek

Aanmelding

Aanmeldingen worden gedaan door ouders of school, telefonisch of per e-mail. Daarop volgen contact en intake om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en beïnvloedende factoren. Dit kan telefonisch, per e-mail, en in een persoonlijk gesprek. Daarnaast kan een intakevragenlijst voor ouders en/of school worden ingezet; de school speelt daarin een aanvullende rol. Op basis van alle gegevens wordt een advies gegeven en/of een voorstel gedaan voor nader onderzoek, verdere begeleiding. Het is mogelijk een indicatie van de kosten te geven.

Kosten orthopedagogiek

Voor tarieven van onderzoek, remedial teaching, (aanvullende) gesprekken en rapportages zie onder Kosten onderzoek. Indien er recent onderzoek door anderen is gedaan (bv. remedial teacher, school, logopedist) is het mogelijk dat deze gegevens worden gebruikt bij het onderzoek, de begeleiding.

 

Educatie Plus studiebegeleiding en orthopedagogiek
adres Meppel: Heerengracht 19, 7941 JJ Meppel
adres Emmen: Van Schalkweg 22, 7811 KJ Emmen
e-mail: info@educatie-plus.nl
telefoon: 0522 - 24 25 00

Educatie Plus brochure OrthopedagogiekEducatie Plus download kosten onderzoekEducatie Plus aanmelding

Orthopedagogiek  
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
     
BASISONDERWIJS  
     

Begeleiding basisonderwijs

Als blijkt dat kinderen niet voldoende baat hebben bij het reguliere lesprogramma kan begeleiding door een remedial teacher de helpende hand bieden.

Redenen om voor begeleiding te kiezen zijn:

• opgelopen achterstand
• faalangst
• concentratieproblemen
• verwijzing door orthopedagoog/psycholoog
• problemen op het gebied van:
   - lezen
   - taal/spelling
   - rekenen
   - schrijfvaardigheid

Door de extra zorg en aandacht kan het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling weer toenemen, wat hopelijk zal leiden tot betere schoolresultaten.

Begeleiding basisonderwijs

 

Begeleiding basisonderwijs

Orthopedagogisch onderzoek

Voor een juist advies of begeleiding kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te doen. Binnen Educatie Plus is orthopedagogisch onderzoek mogelijk: dit onderzoek dient om een beeld te krijgen van de oorzaak van de problemen om van daaruit tot een oplossing te komen.


Orthopedagogiek bochure Educatie PlusEducatie Plus download kosten onderzoekEducatie Plus aanmeldprocedure
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
ONTWIKKELINGSBEGELEIDING
     

Ontwikkelingsbegeleiding

De ontwikkelingsbegeleiding bij Educatie Plus richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden welke van belang zijn voor sociaal inzicht en het beheersen van executieve functies. Het zijn vaardigheden en functies die bij een kind met een ontwikkelingsstoornis niet goed of onvoldoende zijn ontwikkeld.

Het kind kan zich moeilijk verplaatsen in de gedachten van een ander en heeft vaak moeite met veranderingen. Dit heeft tot gevolg dat het kind in het sociale leven constant in onzekerheid leeft over de bedoelingen van het gedrag van de ander.

De begeleiding wordt afgestemd op het individuele kind, de ouder(s)/verzorger(s) en de leer- en leefomgeving. Het kind krijgt meerdere dagdelen per week begeleiding.

Stoornissen in de ontwikkeling hebben verschillende kenmerken, deze:

 • kunnen zich uiten in gedrag, leren en/of motoriek
 • kunnen verschillende ontwikkelingsgebieden belemmeren
 • zijn meestal niet aan het kind te zien
 • hebben te maken met de informatieverwerking in de hersenen
 • hebben niets te maken hebben met intelligentieniveau

 

Ontwikkelingsbegeleiding

 

Ontwikkelingsbegeleiding

Executieve functies

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis hebben minder goed ontwikkelde executieve functies die bijvoorbeeld van groot belang zijn om activiteiten te plannen en te organiseren en problemen doelgericht op te lossen. Het gaat hierbij onder andere om:

 • het vermogen emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren
 • het vermogen om zonder dralen aan een taak te beginnen, op tijd en op efficiënte wijze
 • de vaardigheid een doelgericht plan te maken en taken te voltooien
 • de vaardigheid om aandacht te blijven schenken aan een situatie of taak, ondanks afleiding, vermoeidheid of verveling
 • de vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd beschikbaar is, tijd te verdelen en een deadline te halen
 • het vermogen na te denken voor je iets doet in plaats van impulsief iets te zeggen of te doen

Om deze functies te ontwikkelen is het van belang dat het kind intensieve, individuele begeleiding krijgt op meerdere dagdelen per week en deze begeleiding wordt afgestemd op de leef- en leeromgeving van het kind.

Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
BIKKELS / BRUGKLASBEGELEIDING
     

Het gaat er niet om hoe slim je bent, maar hoe je slim bent.

In de studiebegeleiding proberen we verschillende manieren van leren aan te reiken. Er zijn vele manieren om te leren, De een leert door te lezen, de ander kan goed luisteren weer een ander moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen.

Woorden, beelden, structuur, luisteren, bewegen, samen: weet jij hoe je leert en wat weet je over je leervoorkeuren.

Om inzicht krijgen welke leerstrategie je het beste kunt gebruiken, hoe je het beste leert, wordt bij aanmelding studiebegeleiding (ook brugklasbegeleiding) de MILS, Meervoudige Intelligentie LeerStrategie-inventarisatie afgenomen.
De uitkomst geeft de leerlingen zelf inzicht in hun manier van leren en is direct toepasbaar in de studiebegeleiding tijdens het huiswerk maken.
Deze recent ontwikkelde en gevalideerde test is gebaseerd op de meervoudige intelligenties beschreven door Howard Gardner.

Kies de juiste leerstrategie - gebruik direct bij je huiswerk – je eigen maken door te doen - door het altijd zo te doen – de manier die past bij jou.

 

Huiswerk Plus Hoogeveen

 

Huiswerk Plus Hoogeveen

Brugklasbegeleiding

De Brugklas
Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Vanaf het begin speelt huiswerk een cruciale rol, moet sneller verwerkt worden en is meer en anders dan op de basisschool. Naast de ondersteuning van docenten, mentor en ouders kan extra begeleiding nodig zijn.

Brugklasbegeleiding
Deze vorm van begeleiding, speciaal voor de eerste periode van de brugklas, start in augustus/september of oktober.

In een periode van een aantal maanden, t/m januari, ligt het accent van de begeleiding op het plannen en verwerken van het schoolwerk. Leerstrategieën worden aangeleerd en meteen toegepast op het huiswerk, daarbij sluiten we aan bij de persoonlijke leerstijlen van het kind. Door de begeleiding komen leerlingen in een vast huiswerkritme, dat wordt voortgezet op de andere dagen.

Huiswerk moet gewoon worden, een goede gewoonte.

brugklas bikkelsaanmeldprocedure Educatie Plus
   
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
EDUCATIE PLUS IN EMMEN
     

Huiswerk- en studiebegeleiding in Emmen

In het onderwijs wordt steeds meer een beroep gedaan op zelfstandigheid en effectiviteit. Daarnaast wordt er ingespeeld op de individuele verschillen in tempo, voorkeur en leerstijl. Een goede studiemethode vormt de basis voor het welslagen van een studie. Veel leerlingen ondervinden tijdens hun studie moeilijkheden, functioneren op een voor hen te laag niveau of haken af. Tegenvallende studieresultaten zijn vaak aanleiding voor verlies van motivatie. Soms zijn problemen eenvoudig te verhelpen, vaak is een intensieve ondersteuning en persoonlijke begeleiding vereist om in het goede spoor te komen.

Samenwerking Esdalcollege en Educatie Plus

De samenwerking tussen het Esdal College en Educatie Plus biedt leerlingen van de locatie Oosterstraat 2 tot 5 middagen per week gelegenheid om onder begeleiding structuur en regelmaat te krijgen in het maken van huiswerk waardoor de resultaten verbeteren. Deze intensieve, individuele begeleiding is er op gericht om studievaardigheden te ontwikkelen en toe te passen.

Onder professionele begeleiding leert de leerling de les- en leerstof te plannen en te verwerken. Voor deze begeleiding gelden speciale tarieven doordat de school bijdraagt in de exploitatie van deze interne begeleiding.

Door contacten tussen docenten, mentoren, ouders en begeleiders kan de begeleiding snel reageren en inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot de voortgang van de leerling. De begeleiding heeft toegang tot de cijferadministratie en de huiswerkagenda in Magister.

De huiswerkbegeleiding is 5 middagen per week, van 14:00 tot 18:00 uur beschikbaar in het speciaal daarvoor ingerichte lokaal A12.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met leerling en ouders een begeleidingstraject opgesteld. De begeleiding kan op ieder moment aangepast worden.

Educatie Plus | Esdal College Emmen

 

Educatie Plus | Esdalcollege Emmen

Begeleidingsvormen

Volledige begeleiding
4 of 5 middagen per week alle huiswerktaken uitvoeren.

Gedeeltelijke begeleiding
2 of 3 dagen begeleiding, aantal vakken, overige taken thuis.

Begeleiding en coaching
voor leerlingen met een LGF en/of PGB

Educatie Plus studiebegeleiding en orthopedagogiek is gevestigd in Meppel en is lid van en erkend door de LVSI, de brancheorganisatie voor huiswerk- en studiebegeleiding. Educatie Plus is opgericht in 1990.

  aanmelden Esdal CollegeDownload tarieven Esdal College
   
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
UW SCHOOL EN EDUCATIE PLUS
     

Uw school en Educatie Plus

Uitgangspunt voor alle vormen van begeleiding en ondersteuning door Educatie Plus ligt besloten in de visie dat leerlingen die extra zorg en aandacht vragen niet in een uitzonderingspositie geplaatst worden maar in het dagelijkse onderwijsproces functioneren. Vanuit en binnen dat proces wordt ondersteuning en begeleiding aangeboden aan alle leerlingen die daar om diverse redenen gebruik van willen maken. Centraal daarbij ligt een systematiek van huiswerk-, studie- en ontwikkelingsbegeleiding welke in ieder geval 5 middagen per week beschikbaar is. Voor leerlingen die passende zorg en begeleiding vragen wordt dat onder supervisie van het orthopedagogisch team vanuit de huiswerk- en studiebegeleiding aangeboden.

Het orthopedagogisch team van Educatie Plus kan binnen de school ook ingezet worden voor onderzoek, diagnostiek, advies en begeleiding. Zo is bijvoorbeeld een model voor dyslexie- en dyscalculiebehandeling ontwikkeld waarmee de leerling structureel leert om te gaan met de belemmeringen. De verschillende disciplines maken het mogelijk begeleiding en ondersteuning in de school aan te bieden waardoor leerlingen direct geholpen worden.

Uw school en Educatie Plus

 

Educatie Plus en uw school

De opzet en uitvoering van passende zorg en begeleiding is maatwerk en wordt gemeenschappelijk en in de lijn van missie en visie van de school vormgegeven. Een proces wat constant in beweging is maar altijd tot doel heeft de leerling acuut en praktisch te kunnen helpen in de veilige en vertrouwde omgeving van de school.

Samenspraak en afstemming tussen mentor, ouders, zorgcoördinator, begeleiders, docenten en leerling zijn onmisbaar om te bereiken dat de ingezette zorg en begeleiding een positief effect heeft voor ontwikkeling van de leerling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van samenwerking neem dan contact op met de heer Geert Jonker, directeur van Educatie Plus. Hij is bereikbaar op e-mailadres jnk@educatie-plus.nl en op telefoonnummer 0628 977 429.

Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
WERKEN BIJ EDUCATIE PLUS
     

werken bij Educatie Plus

 

Een (bij)baan als vakdocent/studiebegeleider bij Educatie Plus?

Wij zoeken docenten/studenten (m/v), goed in wiskunde, exacte vakken of juist in talen (tm bovenbouw), voor onze vestigingen in Meppel, Emmen of Coevorden. Of ben je orthopedagoog, psycholoog en wil je werken in de Jeugdzorg als (ambulante) (studie)begeleider, reageer.

De werkzaamheden omvatten:

 • uitleggen
 • overhoren
 • bijlessen
 • coaching

Vul vrijblijvend het sollicitatieformulier in en wij nemen contact met je op.

Educatie Plus sollicitatieformulier
   
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links
 
INFORMATIE & CONTACT
       

Instituutsadres

Educatie Plus
Heerengracht 19
7941 JJ MEPPEL

Educatie Plus logo

 

 

Kantooradres

Educatie Plus
Brandemaat 35
7943 EV MEPPEL

T: 0522 - 24 25 00
E: info@educatie-plus.nl

Huiswerkinstituut
Educatie Plus Educatie Plus plattegrond

Erkenning
Educatie Plus is aangesloten bij de LVSI. De Landelijke Vereniging van
Studiebegeleidings Instituten selecteert instituten op kwaliteit en
betrouwbaarheid en ziet erop toe dat de erkende instituten zorgdragen
voor een persoonlijke en kleinschalige aanpak. De LVSI kent een
onafhankelijke klachtencommissie.

     
 
Home | Actueel | Uw school en Educatie Plus | Werken bij Educatie Plus | Contact | Links | Cookiebeleid | Privacyreglement
 
LINKS
     

Links

Landelijke Vereniging van Studiebegeleidings Instituten

Site over ICT in het onderwijs

Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen

Verzamelpagina met onderwijs links

balanszoekenvind

balansdigitaal

 

esdalcollege

richtingwijzeradvies

Klik-Drenthe

Bikkels.nl

test

 

     
©2019 Educatie Plus | Heerengracht 19 | 7941 JJ Meppel deze website is ontwikkeld door studio j webdesign
studio j webdesign
Educatie Plus op Facebook Educatie Plus op twitter