Verwijzers

Binnen Educatie Plus worden twee vormen van zorg geboden die worden vergoed: Basis GGZ en orthopedagogische begeleiding. Bij orthopedagogische begeleiding en psychische hulp voor kinderen met specifieke ontwikkelingsproblematiek en problemen op sociaal-emotioneel gebied spreken we bij Educatie Plus van ontwikkelingsbegeleiding. Te denken valt aan problemen op het gebied van concentratie, werkhouding, stemming (zoals somberheid), emotieregulatie, zelfbeeld, zelfvertrouwen of angst. In DSM-benamingen onder meer ADHD, ADD, angststoornis en autisme spectrum stoornissen (ASS).
Het functioneren van het kind of de jongere wordt negatief beïnvloed door de problemen.

Het doel van deze begeleiding is het versterken van weerbaarheid, zelfredzaamheid en sociaal functioneren.

Educatie Plus is een praktijk voor orthopedagogiek. Educatie Plus verleent zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Naast diagnostiek en behandeling zijn er verschillende vormen van jeugdhulp

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen is verwijzing door huisarts (POH-Jeugd), jeugdarts of de gemeentelijke toegang noodzakelijk. De verwijzer maakt in overleg met de jeugdige, diens ouder(s)/verzorger(s) en eventueel de zorgaanbieder een keuze voor de in te zetten zorg. Na verwijzing wordt tijdens het intakegesprek besproken op welke wijze zorg ingezet zal worden. Tijdens de zorg is er nauw contact met verwijzer, school, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen. Educatie Plus is gecontracteerde zorgaanbieder voor alle gemeenten in Drenthe en regio IJsselland.

Samenwerking

  • samenwerking en integratie met externe praktijken en instellingen (bijv. maatschappelijk werk, specialistische zorg)
  • begeleiding in afstemming en samenwerking met school, mentor, onderwijs- zorgteam
  • samenwerking met verwijzer, jeugdarts, jeugdconsulent en POH-jeugd

Voor “Informatie Jeugdzorg voor verwijzers” klik hier